Pleasant Palghar

पर्यटक मार्गदर्शक

Sr No Name Email Address Contact No
1 Subhash Bandu Kanse subhaskanse923@gmail.com 9049371573
2 Farhan Raju Shaikh shaikhfarhan33@yahoo.in 9969977966
3 Mrityunjay Subhas Bose mrityunjaybose@gmail.com 9892541019
4 Omkar Nitin Shinde omkar.shinde.3910@gmail.com 9689848591
5 Prathmesh Rajaram Kudalkar prathm11@rediffmail.com 9969721220
6 Tushar Bharat Deogharkar tushardeogharkar001@gmail.com 7506045391
7 Deepak kashinath Nawande cadeepaknawande@gmail.com 8888680008